Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej

LOGOPEDA – SPECJALISTA NEUROLOGOPEDA

Oferuję usługi w następującym zakresie:

  • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży
  • Diagnoza i terapia Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
  • Wczesna interwencja (dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaki)
  • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
  • Usuwanie wad wymowy
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Terapia dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, niepełnosprawność intelektualna, dzieci niedosłyszące)
  • Wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce w oparciu o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

Terapia poprzedzona jest wywiadem z rodzicami i obserwacją dziecka.

Czas trwania zajęć oraz ich częstotliwość ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości Pacjenta.

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie. Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

  • w skupieniu uwagi
  • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
  • często sprawia wrażenie nieobecnego
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Efekty treningu NEUROFLOW

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.
Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

  • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
  • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
  • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
  • wydłuża pamięci słuchową
  • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

  • poprawa pewności siebie
  • wzrost samooceny
  • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
  • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych
O mnie

Katarzyna Konieczna

Logopeda, specjalista neurologopeda

 

Jestem logopedą pracującym czynnie w zawodzie od 16 lat. Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z uszkodzeniami OUN, wadami genetycznymi, zaburzeniami czynności prymarnych i artykulacji.

Oddziaływania logopedyczne wobec dzieci z wadami i zaburzeniami mowy mają niewątpliwie znaczenie dla rozwijania i usprawniania zaburzonych u nich funkcji, a w szczególności mowy. Wymaga to przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań opartych na znajomości dziecka, jego możliwościach, potrzebach, uczuciach, a także środowiska wychowawczego.

Dbając o stałe doskonalenie procesu diagnostycznego, jego rzetelność i wszechstronność nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, które skutecznie wpływają na jakość mojej pracy.

Kwalifikacje

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski

Neurologopedia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Instytut Filologii Polskiej – Logopeda Oświatowy

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Filologia polska

Doświadczenie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu

Stowarzyszenie Tacy Sami w Wieluniu

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

  • Szkolenie certyfikujące uprawniające do przeprowadzenia diagnozy logopedycznej narzędziem KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka)
  • Szkolenie certyfikujące uprawniające do przeprowadzenia diagnozy logopedycznej dziecka z Afazją narzędziem KOJD – Afa (Karty Oceny Językowej Dziecka Afatycznego)
  • Szkolenie certyfikujące – Provider Metody Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy
  • Szkolenie: ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce  – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
  • Kurs: Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Warsztaty: Zajęcia rozwijające komunikowanie się – PCS i inne rodzaje komunikacji alternatywnej
  • Warsztaty: Higiena i emisja głosu
  • Warsztaty: Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (metoda krakowska)
  • Warsztaty: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) (metoda krakowska)
  • Warsztaty: Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (metoda krakowska)
  • Warsztaty: Logorytmika
  • Warsztaty: Terapia dziecka z wada słuchu z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej.
  • Warsztaty: Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
  • Szkolenie: Plastrowanie statyczne i dynamiczne – kinesiotaping medyczny
  • Szkolenie: Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami.
  • Szkolenie: Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, jako zapobieganie dysleksji oraz stymulowanie rozwoju dziecka (metoda krakowska)
  • Konferencja: Terapia dziecka z autyzmem – podejście behawioralne.
  • Konferencja: Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z wada słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia.
Kontakt

Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej

Katarzyna Konieczna

ul. Sieradzka 8, Wieluń

tel. 791 620 030

gabinet@logopedasieradzka8.pl